Offizielle Kata-Liste des Kobudo Kwai Deutschland e.V.

Stilart: GENDAI GOSHIN

HANBO
1. RENSHUHO 1-4
2. KAITEN
3. FUDOSHI-NO-SHO
4. FUDOSHI-NO-DAI
5. HATE-NO-SHO
6. HATE-NO-DAI
7. TSUKEN
8. KANJO

BO
1. RENSHUHO 1-4
2. KAITEN
3. SHUSHI-NO-SHO
4. SHUSHI-NO-DAI
5. AYA-NO-SHO
6. TSUKEN
7. SAKUGAWA-NO-SHO
8. URA-NO-BO

SAI
1. RENSHUHO 1-4
2. TSUKEN SHITAHAKU
3. CHATANYARA

TONFA
1. RENSHUHO 1-3
2. HAMAHIGA
3. CHATANYARA

KAMA
1. RENSHUHO 1-3
2. TOZAN
3. KANIGAWA

Stilart:
RYÛKYÛ KOBUDÔ TESSHINKAN


1. SHÛSHI-NO-KUN (SHÔ)
2. SHÛSHI-NO-KUN (DAI)
3. SAKUGAWA-NO-KUN (SHÔ)
4. SAKUGAWA-NO-KUN (DAI)
5. SHIROTARU-NO-KUN

SAI
1. CHIKIN-SHITAHAKU-NO-SAI
2. CHATAN-YARA-NO-SAI
3. HAMA-HIGA-NO-SAI
4. TAWADA-NO-SAI

TUNFA
1. HAMA-HIGA-NO-TUNFA

KAMA
1. KANEGAWA-NO-NICHÔ-KAMA

TEKKÔ
1. MAEZATO-NO-TEKKÔ

Stilart:
YAMANNI RYU

BO
1. DO NYU KUN ICHI
2. DO NYU KUN NI
3. CHOUN NO KUN SHO
4. CHOUN NO KUN DAI
5. RYUBI NO KUN
6. SUUJI NO KUN
7. SAKUGAWA NO KUN SHO
8. SHIRATARU NO KUN SHO

SAI
1. SHIMABUKURU NO SAI NI
2. KYAN NO SAI
3. NAKAN DAKARI
4. KISHABA NO SAI