Offizielle Kata-Liste des Kobudo Kwai Deutschland e.V.
       
  Stilart:   GENDAI GOSHIN
       
  HANBO   1. RENSHUHO 1-4
2. KAITEN
3. FUDOSHI-NO-SHO
4. FUDOSHI-NO-DAI
5. HATE-NO-SHO
6. HATE-NO-DAI
7. TSUKEN
8. KANJO
       
  BO   1. RENSHUHO 1-4
2. KAITEN
3. SHUSHI-NO-SHO
4. SHUSHI-NO-DAI
5. AYA-NO-SHO
6. TSUKEN
7. SAKUGAWA-NO-SHO
8. URA-NO-BO
       
  SAI   1. RENSHUHO 1-4
2. TSUKEN SHITAHAKU
3. CHATANYARA
       
  TONFA   1. RENSHUHO 1-3
2. HAMAHIGA
3. CHATANYARA
       
  KAMA   1. RENSHUHO 1-3
2. TOZAN
3. KANIGAWA
       
       
  Stilart:   RYÛKYÛ KOBUDÔ TESSHINKAN
       
    1. SHÛSHI-NO-KUN (SHÔ)
2. SHÛSHI-NO-KUN (DAI)
3. SAKUGAWA-NO-KUN (SHÔ)
4. SAKUGAWA-NO-KUN (DAI)
5. SHIROTARU-NO-KUN
       
  SAI   1. CHIKIN-SHITAHAKU-NO-SAI
2. CHATAN-YARA-NO-SAI
3. HAMA-HIGA-NO-SAI
4. TAWADA-NO-SAI
       
  TUNFA   1. HAMA-HIGA-NO-TUNFA
       
  KAMA   1. KANEGAWA-NO-NICHÔ-KAMA
       
  TEKKÔ   1. MAEZATO-NO-TEKKÔ
       
       
  Stilart:   YAMANNI RYU
       
  BO   1. DO NYU KUN ICHI
2. DO NYU KUN NI
3. CHOUN NO KUN SHO
4. CHOUN NO KUN DAI
5. RYUBI NO KUN
6. SUUJI NO KUN
7. SAKUGAWA NO KUN SHO
8. SHIRATARU NO KUN SHO
       
  SAI   1. SHIMABUKURU NO SAI NI
2. KYAN NO SAI
3. NAKAN DAKARI
4. KISHABA NO SAI